2014boss1317.jpg

從雲南迪慶搭機出發,前往西藏拉薩貢機場

途經雲南神山聖湖、西藏雅魯藏布江、最後降落西藏拉薩貢嘎機場

2014boss1321.jpg2014boss1322.jpg2014boss1323.jpg2014boss1325.jpg 2014boss1327.jpg2014boss1326.jpg2014boss1324.jpg2014boss1329.jpg2014boss1328.jpg 2014boss1330.jpg 2014boss1331.jpg2014boss1332.jpg2014boss1334.jpg2014boss1335.jpg 2014boss1336.jpg2014boss1337.jpg2014boss1333.jpg2014boss1338.jpg2014boss1339.jpg2014boss1340.jpg2014boss1341.jpg2014boss1342.jpg2014boss1343.jpg2014boss1344.jpg2014boss1345.jpg2014boss1346.jpg2014boss1348.jpg2014boss1347.jpg2014boss1349.jpg2014boss1350.jpg2014boss1351.jpg2014boss1352.jpg2014boss1353.jpg2014boss1354.jpg2014boss1356.jpg2014boss1357.jpg2014boss1355.jpg2014boss1359.jpg2014boss1358.jpg2014boss1360.jpg2014boss1363.jpg2014boss1366.jpg2014boss1367.jpg2014boss1364.jpg2014boss1365.jpg2014boss1369.jpg2014boss1370.jpg2014boss1368.jpg2014boss1371.jpg2014boss1372.jpg2014boss1373.jpg2014boss1374.jpg2014boss1376.jpg2014boss1380.jpg2014boss1381.jpg2014boss1375.jpg2014boss1377.jpg2014boss1382.jpg2014boss1383.jpg2014boss1378.jpg2014boss1379.jpg2014boss1384.jpg2014boss1386.jpg2014boss1388.jpg2014boss1385.jpg2014boss1387.jpg2014boss1361.jpg2014boss1389.jpg2014boss1390.jpg2014boss1362.jpg2014boss1392.jpg2014boss1394.jpg2014boss1391.jpg2014boss1393.jpg2014boss1395.jpg 2014boss1398.jpg2014boss1396.jpg2014boss1399.jpg2014boss1397.jpg2014boss1401.jpg2014boss1402.jpg2014boss1403.jpg2014boss1404.jpg2014boss1405.jpg2014boss1400.jpg2014boss1407.jpg2014boss1406.jpg2014boss1408.jpg2014boss1409.jpg2014boss1410.jpg2014boss1411.jpg2014boss1412.jpg2014boss505.jpg2014boss506.jpg2014boss507.jpg2014boss508.jpg2014boss509.jpg2014boss510.jpg2014boss511.jpg2014boss512.jpg2014boss513.jpg2014boss514.jpg2014boss515.jpg2014boss516.jpg2014boss517.jpg2014boss518.jpg2014boss519.jpg2014boss520.jpg2014boss521.jpg2014boss522.jpg

    Boyce 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()